Vanliga sökord: Lista över förtroendevalda Blanketter PROFILKLÄDER, BOLLAR OCH MATCHSTÄLL

Stadgar

Senast reviderad av årsmötet 2023-04-02

§ 1 Föreningen

Föreningen KFUM Umeå är en del av YMCA samt YWCA på världsplanet. Föreningen skall vara medlem i KFUM Sverige och kan vara medlem i andra KFUM förbund/föreningar på riksnivå. KFUM Umeå är också en del av KFUK-KFUM Distrikt Norr.

 

§ 2 Anslutning

KFUM Umeå skall genom sin idrottsverksamhet vara medlem i specialförbund och därigenom medlem i till Sveriges Riksidrottsförbund och kan i förekommande fall vara ansluten till annan riksorganisation med naturlig anknytning till verksamheten.

 

§ 3 Ändamål

KFUM Umeå är en gränsöverskridande ungdomsrörelse med en helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar kropp, själ och ande. K:et i KFUM står för kristlig och är en del av vår värdegrund sedan vår ungdomsrörelse startade i Sverige 1884. K:et betyder att vi ska visa varandra medmänsklighet och respekt, att agera med kärlek och förlåtelse. K:et betyder också att alla är välkomna, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har. Vi välkomnar alla i vår gemenskap. KFUM Umeå strävar i sin verksamhet efter att aktivt engagera sig i samhällets utveckling.


Vi ska arbeta för att:

 • inspirera till en personlig livsåskådning
 • verka för ungas inflytande
 • verka för och stimulera till personlig utveckling
 • fördela ansvar och uppgifter så att alla känner sig medansvariga och värdefulla
 • öka kunskapen om och förståelsen för olika kulturer
 • motverka all diskriminering
 • verka för internationell solidaritet och rättvisa
 • verka för jämställdhet samt skapa förståelse mellan olika åldrar och samhällsgrupper
 • verka för ett hållbart samhälle, ekonomiskt, ekologiskt och socialt
 • ge möjlighet till meningsfulla aktiviteter i miljöer fria från missbruk

Föreningen kan starta och äga bolag för att tillgodose föreningens behov.

 

§ 4 Medlemskap

Medlem är den som betalt medlemsavgift till KFUM Umeå för innevarande år. Sektionsstyrelser föreslår vilka ledare som skall erbjudas fritt medlemskap. En ledare som tackat ja till detta blir medlem för innevarande år när föreningsstyrelsen fattat beslut om detta. Föreningsstyrelsen kan utse person som gjort särskilt stora insatser för föreningen till livstids hedersmedlem.

 

§ 5 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och föreningsstyrelsen.

 

§ 6 Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet och alla röstberättigade närvarande medlemmar i föreningen äger en röst. Med närvaro avses fysisk närvaro om inte inbjudan särskilt angett att digital närvaro är möjlig. Ombudsröstning är ej tillåtet. Den som senast 40 dagar före årsmötet uppfyller medlemskraven för innevarande kalenderår eller uppfyllde medlemskraven för föregående kalenderår äger rösträtt vid årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls varje år före den 15 april. Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen anser detta påkallat, eller då minst 10% av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det.

 

Föreningsstyrelsen ska kalla alla medlemmar till årsmöte och offentliggöra tid och förslag på dagordning minst 40 dagar i förväg. Förslag till dagordning och i övrigt erforderliga handlingar skall tillgängliggöras på föreningens hemsida senast 10 dagar före årsmötet.

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande och protokollsekreterare
 2. Val av två justerare tillika rösträknare för årsmötet
 3. Fastställande av röstlängd för mötet
 4. Frågan om mötet är behörigt utlyst
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föreningen och dess bolag
 7. Föredragning av revisionsberättelse
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen för dess förvaltning under det närmast föregående kalenderåret
 10. Ärenden framlagda av föreningsstyrelsen
 11. Ärenden framlagda av föreningsmedlemmar (ärenden skall vara insänt till föreningsstyrelsen senast 30 dagar före årsmötet)
 12. Verksamhetsplan för innevarande år
 13. Budget för innevarande år
 14. Val av föreningens ordförande och vice ordförande för ett år
 15. Beslut om föreningsstyrelsens storlek och val av styrelseledamöter
 16. Beslut om sektionsstyrelsernas storlek samt val av ordföranden och ledamöter för dessa
 17. Val av två revisorer för ett år
 18. Val av en revisorssuppleant för ett år
 19. Val av valberedning
 20. Tillsätta föreningsmiljöombud
 21. Val av ombud att representera föreningen på bolagsstämmor i de bolag föreningen äger
 22. Beslut om medlemsavgift för nästkommande kalenderår

 

Val av ordföranden och styrelseledamöter sker med ja-rop (acklamation). Om votering begärs sker omröstningen med handuppräckning, vid begäran sker omröstningar med slutna valsedlar. Vid lika röstetal sker lottdragning.

 

Årsmötet beslutar i förekommande fall om uppstart av bolag, köp av hela eller delar av bolag, försäljning av bolag eller andra åtgärder som drastiskt minskar det egna inflytandet i bolag. Med detta avses bolag med syfte att tillgodose föreningens behov.

 

§ 7 Föreningsmöte

Föreningsstyrelsen kallar alla medlemmar till ett föreningsmöte för att redogöra för föreningens verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Medlemmarna ska ges tillfälle till att lämna synpunkter inför föreningsstyrelsens förslag om budget och verksamhetsplan inför verksamhetsårets början och årsmötets fastställande.

 

§ 8 Föreningsstyrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en föreningsstyrelse utsedd av och ansvarig inför årsmötet. Föreningsstyrelsen består av sju till nio ledamöter som väljs på två år och en ordförande och en vice ordförande som väljs på ett år. Varje år väljs hälften av ledamöterna. Fyllnadsval till föreningsstyrelsen kan göras vid årsmöte och extra årsmöte. Föreningsstyrelsen ska bestå av personer med stor och bred kompetens och representera föreningens hela verksamhetsbredd. Det bör finnas en ledamot från varje sektionsstyrelse i föreningsstyrelsen. I de fall ledamot från sektionsstyrelse eller sektion saknas utses kontaktperson i föreningsstyrelsen. Föreningens verkställande tjänsteman är föredragande i föreningsstyrelsen och äger yttrande och förslagsrätt.

 

Valbar till ledamot är medlemmar som fyllt 18 år och förklarat sig redo att verka för föreningens ändamål. KFUM Umeås personal äger rätt att ur personalgruppen utse en personalrepresentant till ordinarie styrelseledamot på ett år. Utöver personalrepresentant kan inte anställd personal i KFUM Umeå väljas som ordinarie ledamot till föreningsstyrelsen i föreningen.

 

Föreningsstyrelsen äger rätt att inom sig utse ett arbetsutskott på minst tre personer, vars uppgifter och befogenheter fastställs av styrelsen. Föreningsstyrelsen får adjungera ledamöter utan rösträtt till styrelsen. Föreningsstyrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst sex gånger per år, och är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. Vid lika röstetal ha ordföranden utslagsröst.

 

Föreningsstyrelsen åligger att:

 • leda och ansvara för föreningens verksamhet och förvalta föreningens egendom och övriga tillgångar samt redovisa med god redovisningssed
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • utse firmatecknare och besluta om attesträtt
 • vid behov utse styrelseledamot till sektionsstyrelse fram till nästa årsmöte eller extra årsmöte
 • i särskilda föreskrifter fastställa sektionernas befogenheter och skyldigheter
 • bereda budget och verksamhetsplan för föreningen till årsmötet
 • årligen före maj månads utgång utse styrelse för Stiftelsen Mo ångsåg (Norrbyskärs Museum)
 • fastställa policydokument gällande organisation, personal och ekonomifrågor
 • tillsätta förenings verkställande tjänsteperson och ha arbetsgivaransvaret för denne
 • inneha arbetsmiljöansvar
 • uppta till behandling varje förslag som medlem eller sektion skriftligt inlämnat till föreningsstyrelsen
 • föra protokoll över sina sammanträden
 • senast en månad före ordinarie årsmöte tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper för det närmast föregående kalenderåret
 • till ordinarie årsmöte avge skriftlig verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föreningen och dess bolag
 • Säkerställa att sektionsstyrelserna hålls informerade om föreningsstyrelsens arbete och löpande hålla kontakten med sektionsstyrelserna samt att utse kontaktperson för de sektionsstyrelser som inte är representerade i föreningsstyrelsen
 • övervaka verksamheten i de bolag som föreningen äger
 • nominera ledamöter till bolagsstyrelser i de bolag föreningen äger, varav minst en ska vara ledamot i föreningsstyrelsen


Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Föreningsstyrelsen äger rätt att för föreningens räkning förvärva, inteckna och avyttra fast egendom. Föreningsstyrelsen äger rätt att uppta lån. För avyttring av föreningens fasta egendom eller tomträtt krävs dock samtycke av ordinarie eller extra årsmöte.

 

§ 9 Sektion

Beslut om bildande, anslutning eller nedläggning av sektion tas av föreningsstyrelsen under löpande verksamhetsår och skall redovisas vid nästkommande årsmöte.

 

§ 10 Sektionsstyrelse

Varje sektionsstyrelse består av fem till nio ledamöter som väljs på två år. Hälften av ledamöterna väljs varje år. Av sektionsstyrelsens ledamöter utser årsmötet ordförande på två år. Ordföranden kan väljas om en gång och maximalt inneha posten under totalt två på varandra följande mandatperioder. Fyllnadsval till sektionsstyrelse kan göras vid årsmöte och extra årsmöte.

 

Valbar till ledamot är medlem som förklarat sig redo att verka för föreningens ändamål. Föreningsstyrelsen äger rätt att utöver ovan nämnda ledamöter utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelsen. Sektionsstyrelsen får adjungera ledamöter med närvaro-, förslags- och yttranderätt till sektionsstyrelsen. Föreningsstyrelsen äger rätt att entlediga ledamot som begärt att få bli entledigad.

 

Sektionsstyrelsen är underställd och ansvarig inför föreningsstyrelsen, och dess befogenheter och skyldigheter styrs av särskilda föreskrifter som föreningsstyrelsen skall fastställa. Sektionsstyrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst tre gånger per år, och är beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Sektionsstyrelsen utser inom sig vid behov vice ordförande, protokollsekreterare och kassör.

 

§ 11 Revisorer

Föreningsstyrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer som utses av årsmötet. Revisorerna skall till ordinarie årsmöte dels avlämna skriftliga berättelser över sin granskning av föreningen för det närmast föregående verksamhetsåret, dels lämna förslag i frågan om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen. Berättelserna skall överlämnas till föreningsstyrelsen 15 dagar före årsmötet.

 

§ 12 Valberedning

Vid årsmötet eller extra årsmötet väljs en valberedning för nästkommande år. Valberedningen skall bestå av en ordförande och minst en, men gärna fler än tre ledamöter upp till ett maxantal likställt med antalet sektioner i föreningen. Valberedningen skall förbereda nästkommande årsmötes val av sektionsstyrelser, föreningsstyrelse och revisorer samt nästkommande års valberedning genom att i god tid före årsmötet införskaffa förslag till ersättare för avgående styrelseledamöter, valberedning och revisorer. Valberedningen skall inför årsmötet lämna förslag till alla förekommande val.

 

§ 13 Upplösning

KFUM Umeå kan upplösas eller uppgå i annan förening endast genom beslut med ¾ majoritet av två på varandra, med minst sex månaders mellanrum, följande årsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Förslag om upplösning skall meddelas i ärendelistan till båda mötena och i skrivelse till KFUM Sverige. Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till KFUK-KFUM Sverige att förvaltas till förmån för ny KFUM verksamhet i Umeå. Skulle ingen ny förening, ansluten till KFUM Sverige bildas i Umeå inom tio år, äger Riksförbundet att med full äganderätt förfoga över de aktuella tillgångarna.

 

§ 14 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, med minst 4 månaders mellanrum, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Ändring av stadgarna får inte ske på sådant sätt att det strider mot vad som anges i § 1. För att beslutet skall vara giltigt fordras minst två tredjedelar av de lämnade rösterna. Förslag till ändringar av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som föreningsstyrelsen.


Stadgar KFUM Umeå 2023-04-02.pdfDenna artikel publicerades 2020-09-19 och uppdaterades senast 2023-04-20 av Anna Borvall.

Skriv ut artikeln Lämna feedback på artikeln

Hade du nytta av den här informationen?

Hittar du inte vad du letar efter?

Ställ en fråga Föreslå artikel