Vanliga sökord: BOKA LOKALER PROFILKLÄDER, BOLLAR OCH MATCHSTÄLL Lista över förtroendevalda

Lagkassor

En lagkassa utgörs av den kassa som ett specifikt lag skapat i form av träningsavgifter, aktivitetsbidrag, insättningar från föräldrar, sponsringsintäkter, ersättningar från arbeten lagen gör, försäljning och andra aktiviteter som genererar en intäkt.

Alla lagkassor ska redovisas i föreningens gemensamma ekonomi. Ett lag eller en sektion är inga egna självständiga enheter utan formellt sett en del av föreningen och den juridiska person som föreningen utgör. Lagkassan blir därför också en del av föreningens gemensamma kassa, på samma sätt som laget är en del av föreningens verksamhet. 

Det är delegerat till respektive sektionsstyrelse att hålla koll på lagkassor inom varje sektion. Stora avvikelser eller andra väsentliga händelser bör rapporteras till föreningsstyrelsen som är ytterst ansvarig för föreningens ekonomi. 

Respektive sektionsstyrelse beslutar när ett lag är redo för egen lagkassa, dock bör följande gälla:

 • Lag i seriespel har lagkassa
 • Grupper där intäkter enbart består av träningsavgift och aktivitetsbidrag har ej lagkassa

Sektionsstyrelsen avgör hur kvarvarande medel vid avslut av en lagkassa ska hanteras, detta gäller även vid hopslagning av lag. Om en spelare slutar äger denne ingen rätt till del av lagkassan. 

Om ett lag byter förening och vill ta med sig lagkassan fattas beslut om detta av föreningsstyrelsen i samråd med sektionsstyrelsen då lagkassor i formell mening tillhör föreningen.    


Budgetering    

Alla lag med lagkassa förväntas inför varje säsong överlämna en budget till sektionsstyrelsen. Budget för lagkassor läggs per säsong dvs 1/8 - 31/7. Detta för att underlätta för lagen att följa sin budget över säsongen. Sektionsstyrelsen ansvarar för att lagbudgeterna följs och är rimliga. Minusresultat över 1 prisbasbelopp (2022: 48 300 kr) behöver förankras med föreningsstyrelsen för att säkerställa föreningens likviditet.

Utöver lagkassor har varje sektion en övergripande budget. I sektionsbudgeten ingår t.ex. träningsavgifter från lag utan egen lagkassa, det statliga aktivitetsbidraget (RF) samt andra intäkter och kostnader av övergripande karaktär för sektionen. Sektionsbudget utformas av sektionsstyrelsen inför varje kalenderår och beslutas formellt sett av föreningens årsmöte.


Kostnader och intäkter till/från sektionen

 • Sektionen har möjlighet att ta ut en lagavgift från lag med egen lagkassa. Avgiften beslutas av sektionsstyrelsen och interndebiteras 1 gång/år under hösten.
 • Startbidrag kan beviljas nya lagkassor. Detta görs från sektionsbudgeten på initiativ av sektionsstyrelsen.


Följande intäkter går till respektive lagkassa

 • Kommunalt aktivitetsbidrag
 • Träningsavgifter
 • Försäljning som laget gör (t.ex. lotter, toapapper, restaurang-chans eller fika)
 • Arbeten som laget utför (t.ex. brännbollsyran, städning eller takskottning)
 • Bidrag/sponsring sökta för turneringar, läger eller utbildningar


Följande kostnader betalas från respektive lagkassa

 • Lokalhyra för träning och matcher
 • Lagavgifter (lag i seriespel med resor)
 • Träningsmaterial (t.ex. bollar, koner, västar och sjukvårdsväska)
 • Förbunds- och anslutningsavgifter till serier och cuper
 • Licensiering
 • Domarkostnader (för matcher)
 • Transporter (bil, buss och tåg)
 • Matchställ, overaller och liknande
 • Kostnad för varor/aktiviteter (tex vid avslutningar, kick-off)
 • Kost och logi vid resor


Över- och underskott

Saldot hos en lagkassa varierar över året och kan påverka föreningens resultat både positivt och negativt. Sektionen ansvarar för en lagkassa håller sig inom ramen för lagd budget. Om en lagkassa visar negativt saldo förs en dialog mellan sektionsstyrelsen och laget om planen framåt. Om en lagkassa visar högt positivt saldo över tid utan plan för nyttjande kan delar av lagkassan tillfalla sektionen på beslut av sektionsstyrelsen.


Dialog och rapportering

Varje månad får sektionsordförande en sammanställning över aktuellt saldo per lagkassa. Resultatrapporter och huvudbok skickas vid terminsavslut om inte annan överenskommelse gjorts. 


Redovisning

Alla lag som har en lagkassa får ett eget projektnummer (888XX) och dessa ska stämmas av vid bokslut. Lagkassornas ackumulerade resultat vid bokslut tas med till nästa år, detta separeras under eget kapital i årsredovisningen. 

Enligt direktiv från våra revisorer rullas inte resultatet över till nästa räkenskapsår via balansräkningen. Detta innebär att lagkassorna kan påverka föreningens årsresultat både positivt och negativt eftersom lagen i projektredovisningen har rätt att utnyttja sina resultat löpande över åren. 

Lagkassornas samlade saldo separeras under Eget kapital i balansräkningen för att visa dess storlek då säsongen går över två räkenskapsår.

När ett lag upphör ska lagets projektnummer avslutas i projektredovisningen och kan inte användas igen.

Denna artikel publicerades 2021-05-07 och uppdaterades senast 2021-11-03 av Thomas Holmberg.

Skriv ut artikeln Lämna feedback på artikeln

Hade du nytta av den här informationen?

Hittar du inte vad du letar efter?

Ställ en fråga Föreslå artikel